REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1 Informacje ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Zasady ogólne korzystania ze Sklepu Internetowego

§ 4 Składanie Zamówień

§ 5 Płatności

§ 6 Dostawa

§ 7 Odstąpienie od umowy

§ 8 Usługi nieodpłatne

§ 9 Procedura reklamacji

§ 10 Ochrona danych osobowych

§ 11 Postanowienia końcowe

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.milidiami.com (zwany dalej “Sklepem Internetowym”) oraz określa warunki i zasady świadczenia usług.

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.milidiami.com jest Małgorzata Sobierajska prowadząca działalność́ gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Milidiami, adres: ul. Goplany 3a 93-453 Łódź; NIP: 7751262589, REGON: 610272545 (zwana dalej “Sprzedawcą”).
 2. Sposoby porozumiewania się ze Sprzedawcą:
  • adres do korespondencji: ul. Goplany 3a, 93-453 Łódź;
  • adres poczty elektronicznej: contact@milidiami.com;
  • numer telefonu: 601517616  (koszt połączenia za minutę wg taryfy operatora).
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowanie jego postanowień́ przez składającego Zamówienie (zwanego dalej „Klientem”).
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem § 7 oraz innych postanowień, w których wskazano wprost, iż dotyczą wyłącznie Konsumentów).
 6. Sprzedawca umożliwia Klientowi zapoznanie się z treścią Regulaminu za pośrednictwem Strony Internetowej każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

 

§ 2 Definicje

 1. DNI ROBOCZE – dni tygodnia przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności  poprzez złożenie Zamówienia na nabycie Towaru.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.).
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO –  oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. NEWSLETTER – dystrybucyjna Usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim z niej korzystającym automatyczne otrzymywanie treści o kolejnych informacjach dotyczących działalności Sprzedawcy.
 8. PRZEDSIĘBIORCA  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 10. REJESTRACJA –  jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
 11. SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.milidiami.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 12. SPRZEDAWCA – podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Milidiami adres: ul. Goplany 3a, 93-453 Łódź; NIP: 7751262589 REGON: [numer REGON], będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 13. STRONA INTERNETOWA SKLEPU – www.milidiami.com
 14. TOWAR – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży.
 15. TRWAŁY NOŚNIK – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru zawarta na odległość na zasadach określonych w Regulaminie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014, poz. 827).
 18. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży i określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 3 Zasady ogólne korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
  • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;
  • aktywne konto poczty elektronicznej;
  • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie Zamówień, nie wymaga uprzedniej Rejestracji w Sklepie Internetowym. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest jedynie podanie niezbędnych danych poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

§ 4 Składanie Zamówień

 1. Klient może składać́ Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę̨.
 2. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje poprzez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA”  znajdującego się pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient wybiera polecenie „ZAMAWIAM” i zostaje przekierowany na podstronę̨ podsumowującą Zamówienie.
 3. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności, a także wskazuje adres poczty elektronicznej do korespondencji oraz wyraża bądź́ nie zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Po dokonaniu tych czynności i wybraniu polecenia „PRZEJDŹ DALEJ” Klient przekierowany zostaje na podstronę umożliwiającą finalizację Zamówienia. Finalizacja Zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza i wysłanie go do Sprzedawcy. W tym celu Klient powinien wybrać polecenie ”ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
 4. Każdorazowo przed wysyłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę̨, jak również o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść́ w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 6. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa Sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca potwierdza jej warunki, przesyłając je na Trwałym Nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji Konta lub składania Zamówienia adres.

 

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią̨ ceny brutto i nie zawierają̨ informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść́ w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, a o których będzie poinformowany podczas składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę̨ potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta);
  2. karta płatnicza (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę̨ potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta);
  3. gotówką za pobraniem (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę̨ potwierdzenia przyjęcia Zamówienia).
 3. Wybór dostępnych sposobów płatności jest dokonywany we właściwym polu formularza Zamówienia.
 4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę̨ na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w § 5 ust. 4, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Klienta na Trwałym Nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również̇ informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym Nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

 

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje dostawę̨ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć́ Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji dostawy.
 4. Zamówione Towary są̨ dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu Zamówienia za pośrednictwem podmiotów zawodowo zajmujących się̨ doręczaniem przesyłek.
 5. Wybór dostępnych sposobów dostawy jest dokonywany we właściwym polu formularza Zamówienia.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę̨ Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić́ od niej bez podawania przyczyny. Odstąpienie od umowy może dotyczyć́ wszystkich lub części objętych Zamówieniem Towarów.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się̨ z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 3. Klient może odstąpić́ od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć́ na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę̨ na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: [adres strony internetowej gdzie udostępniony jest formularz odstąpienia]. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę̨, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę̨, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 8 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  • Formularz kontaktowy;
  • Newsletter;
  • Prowadzenie Konta;
  • Zamieszczanie opinii.
 2. Usługi, o których mowa w § 8 ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość́ wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą̨ formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę̨ na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę̨. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w panelu Konta.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń́ Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 10. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy.
 11. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę̨ o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 12. Sprzedawca wypowiada umowę̨ o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 9 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę̨ Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę̨ fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę̨ Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę̨ usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już̇ wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę̨ albo Sprzedawca nie uczynił zadość́ obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę̨ usunięcia wady zadąć wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia zadaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć́ rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usuniecie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się̨ z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące towaru należy zgłaszać́:
  • pisemnie na adres: ul. Goplany 3a, 93-453 Łódź;
  • na adres poczty elektronicznej: contact@milidiami.com.
 6. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się̨ do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta
 7. Klient może zgłosić́ Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: contact@milidiami.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania Zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są̨ przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę̨ Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta.
 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta podmiotowi, o którym mowa w § 6 ust. 4 w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sadowi właściwemu zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postepowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sadowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania go w sposób polubowny. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez prezesów właściwych sądów okręgowych.
 6. Treść́ niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § .
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.11.2015r.

 

Data opublikowania regulaminu: 11.11.2015r.

Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus