ZWROTY:

Możesz zwrócić każdą zamówioną rzecz ze strony www.milidiami.com w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. 

Żeby móc dokonać zwrotu wszystkie elementy produktu i opakowania muszą być w stanie nienaruszonym, muszą posiadać oryginalne zapięcia i metki oraz wszystkie elementy opakowania.  Produkty, które były noszone, używane, zmienione lub zniszczone nie będą przyjęte do zwrotu.

Jeśli chcesz zwrócić produkt, zapoznaj się z instrukcją poniżej:

W ciągu 14 dni od momentu otrzymania paczki z zamówieniem zapakuj i wyślij paczkę z wypełnionym formularzem zwrotu (zawartym w paczce) na adres:

MILIDIAMI

ul. Piotrkowska 209/6

90-451 Łódź

tel. 601517616 

Zachęcamy do wysyłki paczki zaufanym kurierem (Inpost, DPD, UPS itp.). Nie ponosimy odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone paczki. 

Prosimy o wysyłki bezpośrednio do naszego biura. Nie przyjmujemy wysyłek do paczkomatów i punktów odbioru.

Po otrzymaniu paczki i zatwierdzeniu zwrotu, wysyłamy maila z przyjęciem zwrotu. Przelew otrzymasz w ciągu 2-5 dni roboczych na konto, z którego dokonano płatności przy zakupie. 

WYMIANA:

Jeśli chcesz wymienić produkt, zapoznaj się z instrukcją poniżej:

Zwróć w ciągu 14 dni od otrzymania paczki produkt, który chcesz wymienić na adres:

MILIDIAMI

ul. Piotrkowska 209/6

90-451 Łódź

tel. 601517616 

W międzyczasie dokonaj zakupu produktów na naszej stronie www.milidiami.com, które Ci odpowiadają. 

Żeby móc dokonać wymiany wszystkie elementy produktu i opakowania muszą być w stanie nienaruszonym, muszą posiadać oryginalne zapięcia i metki oraz wszystkie elementy opakowania.  Produkty, które były noszone, używane, zmienione lub zniszczone nie będą przyjęte do zwrotu. 

Zachęcamy do wysyłki paczki zaufanym kurierem (Inpost, DPD, UPS itp.). Nie ponosimy odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone paczki. 

Prosimy o wysyłki bezpośrednio do naszego biura. Nie przyjmujemy wysyłek do paczkomatów i punktów odbioru.

Po otrzymaniu paczki i zatwierdzeniu zwrotu, wysyłamy maila z przyjęciem zwrotu. Przelew otrzymasz w ciągu 2-5 dni roboczych na konto, z którego dokonano płatności przy zakupie.

Dodatkowe informacje:

Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje dostawę̨ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć́ Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Do realizacji dostawy potrzebnych jest maksimum 14 Dni Roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świąt państwowych wolnych od pracy).
 4. Zamówione Towary są̨ dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu Zamówienia za pośrednictwem podmiotów zawodowo zajmujących się̨ doręczaniem przesyłek.
 5. Wybór dostępnych sposobów dostawy jest dokonywany we właściwym polu formularza Zamówienia.

Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę̨ Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę̨ fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę̨ Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę̨ usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już̇ wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę̨ albo Sprzedawca nie uczynił zadość́ obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę̨ usunięcia wady zadąć wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia zadaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć́ rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usuniecie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się̨ z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące towaru należy zgłaszać́:
  1. pisemnie na adres: ul. Piotrkowska 209/6, 90-451 Łódź;
  2. na adres poczty elektronicznej: order@milidiami.com.
 6. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się̨ do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta
 7. Klient może zgłosić́ Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: order@milidiami.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę̨ Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić́ od niej bez podawania przyczyny. Odstąpienie od umowy może dotyczyć́ wszystkich lub części objętych Zamówieniem Towarów.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się̨ z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 3. Klient może odstąpić́ od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć́ na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę̨ w paczce z zamówieniem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę̨, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę̨, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami.